Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob, akým občianské združenie Karolína Square Dance Club, sídlo: Hrobákova 15, 851 02 Bratislava, IČO: 30808677, zhromažďuje a používa, používa informácie od používateľov (ďalej „Používateľ“). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na podujatie 3rd Slovak Convention/27th CSCTA Convention.

Osobné údaje

Osobné údaje od Používateľov získavame pri registrácii. Používatelia sú vyžiadaný o meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Používatelia však môžu navštíviť naše stránky anonymne. Zhromažďujeme osobné údaje od Používateľov len vtedy, ak sú ochotní nám takéto informácie poskytnúť. Používatelia môžu vždy odmietnuť poskytnúť svoje osobné údaje, avšak môže to spôsobiť, že danú akciu na Stránke nebudú môcť vykonať.

Ako používame zhromaždené údaje

Zakliknutím možnosti Súhlasím so spracovaním osobných údajov pri vyplňovaní registrácie môže Združenie zhromažďovať a spracovávať osobné údaje na nižšie uvedené účely:

  • spracovanie osobných údajov (meno a priezvisko, e-mailová adresa) pre vnútornú potrebu podujatia Združenia, vrátane vedenia zoznamu registrovaních (súčasných a bývalých) účsatníkov, komunikácie s nimi, organizačného zabezpečenia podujatia Združenia,
  • spracovanie osobných údajov (meno a priezvisko, emailová adresa) za účelom zasielania informácií o podujatí, aktivitách a činnosti Združenia za účelom propagácie činnosti Združenia na e-mailovú adresu
  • údaje z predregistrácie používame na realizáciu samotnej registrácie na Podujatí a ako možnosť kontaktovania používateľa v prípade potreby

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracúvanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania. Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Súhlas na uchovanie a spracovanie osobných údajov sa udeľuje na obdobie 10 rokov po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu (ak je to technicky možné). Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Zákon na ochranu vašich osobných údajov ustanovil pre vás nasledujúce práva: právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať. Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť alebo Váš súhlas kedykoľvek odvolať na e-maili Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Ako chránime vaše informácie

Prijímame vhodné postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu proti neoprávnenému prístupu, zmene, zverejneniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, používateľského mena, hesla, informácií o transakciách a údajov uložených na našich stránkach.

Webové stránky tretích strán

Používatelia môžu nájsť reklamu alebo iný obsah na našich stránkach, ktorý odkazuje na stránky a služby našich partnerov, dodávateľov, inzerentov, sponzorov, poskytovateľov licencií a iných tretích strán. Nekontrolujeme obsah alebo sa na týchto stránkach nepodieľame a nezodpovedáme za postupy, ktoré používajú webové stránky na ktorých odkazujú adkazy na našich stránkach. Okrem toho tieto stránky alebo služby, vrátane ich obsahu a odkazov, sa môžu neustále meniť. Tieto stránky a služby môžu mať vlastné zásady ochrany osobných údajov a služieb zákazníkom. Prehliadanie a interakcie na akejkoľvek inej webovej lokalite, vrátane webových stránok, ktoré majú odkaz na naše stránky, podlieha vlastným podmienkam a pravidlám tejto webovej stránky.

Dozor v oblasti ochrany osobných údajov

Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť Vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk

Zmeny týchto pravidiel spracúvania osobných údajov

Občianské združenie Karolína Square Dance Club má právo kedykoľvek aktualizovať tieto pravidlá spracúvania osobných údajov. Keď urobíme, aktualizujeme aktualizovaný dátum v dolnej časti tejto stránky. Odporúčame používateľom, aby často kontrolovali túto stránku v prípade akýchkoľvek zmien, aby boli informovaní o tom, ako pomáhame pri ochrane osobných informácií, ktoré zhromažďujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou preskúmať tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Váš súhlas s týmito podmienkami

Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. Ak s týmito pravidlami nesúhlasíte, nepoužívajte naše stránky. Vaše ďalšie používanie stránky po zmenách týchto pravidiel spracovania osobných údajov bude považovaná za akceptovanie týchto zmien.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel spracovania osobných údajov, postupov tejto stránky alebo vašich vzťahov s touto stránkou, kontaktujte nás na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Uvedené pravidlá spracovania osobných údajov sú platné od 9.8.2019